Sopimusoikeus

Usein sopimusriidoissa kyse on siitä, mitä osapuolet ovat sopimuksella tarkoittaneet, mitä on sovittu ja mistä ei ole sovittu ja mitä tahoa sopimus lopulta sitoo ja millä perusteella. Kokonaisuuden kannalta on merkittävää myös se, miten sopimusta tulkitaan. Kyse on usein sovitun asian näyttämisestä ja näyttötaakasta. Sopimuksen tulkintaan voivat vaikuttaa sopimusta edeltäneet neuvottelut, lupaukset ja muistiot ja sopimuksen teon jälkeinen toiminta ja olosuhteet.

Monimutkaistuva yhteiskunta tuo mukanaan uusia sopimustyyppejä, joiden tulkinta tai sidonnaisuus on epäselvää. On aiesopimuksia, esisopimuksia, letter of intent-tyyppisiä sopimuksia, memorandum of understanding-tyyppisiä sopimuksia. Lisäksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyy useita eri riskitekijöitä.  Sopimusten  oikeusvaikutukset on syytä arvioida asiantuntijan kanssa.

Oikeudellisissa riita-asioissa on monesti hyötyä siitä, että lakimies omaa itse laajan kokemuksen sopimusoikeudesta, ei pelkästään sopimusten tekijänä vaan myös niiden neuvottelijana ja niitä soveltavana. Meillä on pitkäaikaista kokemusta myös liike-elämän johto- ja lakiasioiden tehtävistä ja toimimisesta kansainvälisen välimiesoikeuden tuomarina.